Όροι Χρησης GDPR

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των όρων και της δήλωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο δικτυακός τόπος www.titopoulos.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του titopoulos.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης/μέλος της titopoulos.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει τη titopoulos.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού ή και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της titopoulos.gr.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η titopoulos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η titopoulos.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η titopoulos.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της titopoulos.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα της titopoulos.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η titopoulos.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η titopoulos.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η titopoulos.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η titopoulos.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η titopoulos.gr.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο, τα άρθρα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη titopoulos.gr έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι απλώς η προσωπική γνώμη των αρθρογράφων τους, ενώ αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη της titopoulos.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ούτε και θα πρέπει να θεωρούνται έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Η titopoulos.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες της titopoulos.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και αξιολόγησης των παρεχομένων πληροφοριών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της titopoulos.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της titopoulos.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο τον επισκέπτη/χρήστη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια αρχή για όλα τα παραπάνω είναι η εκάστοτε Δικαστική Αρχή και το αρμόδιο δικηγορικό γραφείο που στηρίζει νομικά την επιχείρηση και ιδιοκτήτρια του δικτυακού χώρου titopoulos.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η titopoulos.gr δεν συλλέγει, δεν διατηρεί, δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και γενικότερα δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η titopoulos.gr κατά την εγγραφή χρήστη – μέλους του δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, η δε εγγραφή γίνεται με την χρήση ψευδώνυμου (username) (που αποτελεί την ονομασία του χρήστη – μέλους κατά την επίσκεψη των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών της titopoulos.gr) ενώ απαγορεύει βάση των όρων χρήσης του, ο χρήστης – μέλος ν’ αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά του. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες – μέλη της titopoulos.gr (ακόμα και τυχόν φωτογραφίες), τίθενται από τους ίδιους, ελεύθερα δε αποσύρονται από αυτούς όποια στιγμή τυχόν το θελήσουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η titopoulos.gr απαγορεύει στους χρήστες – μέλη του να εισάγουν στις σελίδες του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να περιορίζονται στην καταγραφή και ανταλλαγή μόνο τόσων στοιχείων όσων είναι απολύτως απαραίτητων για την μεταξύ τους επικοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύνδεσμος προς την οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της titopoulos.gr για :

1.1 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

1.2 Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

1.3 Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

1.4 Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της titopoulos.gr.

1.5 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

1.6 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

1.7 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

1.8 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

1.9 Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της titopoulos.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

1.10 Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της titopoulos.gr.

1.11 Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών ή η προβολή και ανακοίνωση προσωπικών στοιχείων και γεγονότων που προσβάλλουν άλλους χρήστες και δεν έχουν σχέση με τη φύση του δικτυακού χώρου titopoulos.gr.

2 Ο χρήστης/μέλος της titopoulos.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι η titopoulos.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η titopoulos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της titopoulos.gr.

3 Επίσης, η titopoulos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

4 Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί η titopoulos.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των άρθρων που διατίθενται στη titopoulos.gr.

5 Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679( GDPR)

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού titopoulos.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και απάντησης στα αιτήματα σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της titopoulos.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με η titopoulos.gr επιχειρήσεις, με σκοπό την ασφάλεια, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://titopoulos.gr/contact.php Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή οριστικής διαγραφής από την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα της titopoulos.gr (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Υπεύθυνοι για τα κείμενα, το φωτογραφικό υλικό καθώς και την ανανέωση τους είναι η εταιρεία που προβάλλεται titopoulos.gr .

Πολιτική Απορρήτου
Κατά κανόνα, μπορείτε να επισκέπτεστε την παρούσα δικτυακή τοποθεσία χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας ή πληροφορίες που σας αφορούν. Σε ορισμένα τμήματα της παρούσας Τοποθεσίας μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σας για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου απαιτείται για να εγγραφείτε στη δικτυακή μας τοποθεσία. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών και κάθε φορά θα μας αποστέλλετε τα στοιχεία σας με email. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ ή τη διεύθυνση email. Όπως θα διαπιστώσετε, δεν είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε πρόσθετες ζητούμενες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο ή λογικό να τις έχουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για σας από τα email ή τις επιστολές που λαμβάνουμε από εσάς.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για την ονομασία του τομέα δεν χρησιμοποιούνται για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας αλλά με συγκεντρωτικό τρόπο για να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκέψεων, το μέσο χρόνο παραμονής στην τοποθεσία, τις σελίδες που προβλήθηκαν κ.ά. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να μετρήσουμε τη χρήση της τοποθεσίας μας και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενό της.
Στις περιπτώσεις όπου συλλέγονται με τη συναίνεσή σας άλλα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών φορμών ή μέσω email), θα σας ειδοποιούμε κατά το χρόνο της συλλογής σχετικά με τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ή που συλλέγουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας για τους εξής σκοπούς:
• την παροχή τυχόν υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει,
• την απάντηση στις ερωτήσεις σας ή την επεξεργασία των αιτημάτων σας σχετικά με τα δεδομένα σας,
• την παροχή υπηρεσιών και την εξατομίκευση αυτών προς τους χρήστες,
• τη διαχείριση τυχόν αρχείων εγγραφής σε υπηρεσίες.
• την ενημέρωση σας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Εάν αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Εκτός κι αν απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν θα προβούμε σε ανταλλαγή, πώληση ή διαβίβαση των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε χωρίς τη συναίνεσή σας.
Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και μπορείτε να μας ζητήσετε να κάνουμε όποιες αλλαγές είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την επικαιροποίησή τους. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στη σελίδα «Επικοινωνία». Βάσει της νομοθεσίας, μπορούμε να επιβάλλουμε ένα μικρό τέλος διαχείρισης ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα για την παροχή των στοιχείων των δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.
Κάθε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδετε στην τοποθεσία και το οποίο δεν συνιστά προσωπικό δεδομένο, όπως ερωτήσεις, σχόλια, συστάσεις ή τα συναφή, θα θεωρείται ότι δεν έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και ότι δεν αποτελεί προϊόν αποκλειστικής εκμετάλλευσης.
Η δικτυακή μας τοποθεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλες δικτυακές τοποθεσίες. Οι τοποθεσίες αυτές δεν ελέγχονται από εμάς ούτε καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Σε περίπτωση που προσπελάσετε άλλες τοποθεσίες μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων, οι διαχειριστές των τοποθεσιών αυτών μπορεί να συλλέξουν πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτήν που εφαρμόζουμε εμείς.
Παρότι καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την προστασία σας από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Internet είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή άνευ σφαλμάτων, ή ότι η παρούσα τοποθεσία, οι διακομιστές ή τα email που θα αποστέλλονται από εμάς δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Τα περιεχόμενα της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις γενικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2472/1997. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τους όποιους τοπικούς νόμους περί διαφήμισης ή άλλους νόμους που αφορούν την παρούσα τοποθεσία ή τα περιεχόμενα αυτής.
 

Πολιτική cookie

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Εισαγωγή
Η παρούσα ειδοποίηση ισχύει για τον ιστóτοπο www.titopoulos.gr και για οποιονδήποτε ιστότοπο, επώνυμες σελίδες σε πλατφόρμες τρίτων (óπως Facebook, LinkedIn ή Twitter) και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς στην Ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτόπουλου μέσω της χρήσης cookies.

Τι είναι ένα cookie;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου ή μια πληροφορία που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Σχεδόν κάθε δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie. Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς, όπως σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε αποτελεσματικά μεταξύ των ιστοσελίδων, φροντίζουν να θυμάστε τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών.

5. Τι είδους cookie χρησιμοποιούμε;

(α) Αναγκαία cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως η παροχή διαθέσιμων υπηρεσιών μέσω του site του Ομίλου Τιτόπουλου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως οι αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασης για τις εισόδους, δεν θα ήταν δυνατοί.
(β) Cookies Analytics: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε για να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του site μας.
(γ) Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου. Με αυτά τα cookies απολαμβάνεις μια εξατομικευμένη εκδοχή του titopoulos.gr με αποτέλεσμα να βρίσκεις πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάς.
(δ) Διαφημιστικά cookies: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα διαφημιστικά μας μηνύματα πιο σχετικά με τα ενδιαφέροντα σας. Παράλληλα μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

Πώς αλλιώς χρησιμοποιούμε cookies;
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

Πώς να ελέγξετε ή να διαγράψετε τα cookies
Μπορείτε να ελέγχετε τα cookies που εξυπηρετούνται μέσω των τοποθεσιών του Ομίλου Τιτόπουλου με οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέσα:

(α) Μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies που εξυπηρετούν διαφημιστικούς σκοπούς επισκεπτόμενοι είτε το: http://www.aboutads.info/choices/ ή http://www.networkadvertising.org/choices/
(β) Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Web δέχονται cookies από προεπιλογή, μπορείτε όμως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης να απορρίψετε ή να καταργήσετε τα cookies. Καθώς τα ακριβή μέσα με τα οποία μπορείτε να το κάνετε διαφέρουν από το ένα πρόγραμμα περιήγησης στο άλλο, επισκεφθείτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες πληροφορίες.
Εάν επιλέξετε να απορρίψετε ή να καταργήσετε τα cookies, αυτό μπορεί να εμποδίσει ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες των ιστοσελίδων του Ομίλου Τιτόπουλου να λειτουργούν σωστά και συνεπώς να επηρεάζουν την εμπειρία σας ενώ βρίσκεστε στις τοποθεσίες του Ομίλου Τιτόπουλου.

Αλλαγές στην ειδοποίηση
Αν αυτή η πολιτική cookie ή τα cookies που τοποθετούνται αλλάξουν, θα προσαρμόσουμε ανάλογα την πολιτική cookie και τη λίστα με τα cookies που τοποθετούνται. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της πολιτικής cookie είναι από τις 25-05-2018.
 

Για ενοικίαση περονοφόρου πατήστε εδώ

ΠΑΤΗΣΤΕ